Άγρια αφρικανικά σκυλιά φοβερά πλάσματα της Αφρικής με ισχυρά σαγόνιαàðèèà.. Και Àôèèòòòòòòòòòòòòòòòòòòò'ñ'ñ'ñÃà Èìåííî çäåñü îêîëî 200 òûñÿ ÷ ΕΑΟ íàçàä IA ÷ àëàñü èñòîðèÿ ÷ ÷ åëîâå åñòâà, çäåñü ðîæäàëèñü è ðóøèëèñü èìïåðèè, ãðåìåëè ïîëèòè ÷ åñêèå è ðåëèãèîçíûå âîéíû, ñòðàíû ñòàíîâèëèñü êîëîíèÿìè è âîçâðàùàëè íåçàâèñèìîñòü.

IDE ýòîì Àôðèêà ÷ ΓΠΑ âñåãî âîñïðèíèìàåòñÿ ΠΑΕ ãèãàíòñêàÿ ïëîùàäêà AEY ñàôàðè, áóäòî Yoi îòäåëüíàÿ ñòðàíà, à ΙΑ âòîðîé II ðàçìåðó êîíòèíåíò â Ieda. Εγγραφείτε και κατεβάστε αυτή την èçîéééééééééééééééééééééééééeééééééée

Ãðàíäèîçíûå IA ÷ AoE, õðèñòèàíñêèå ñîáîðû, êîòîðûå ìîãóò ñîïåðíè ÷ AOU ñ åâðîïåéñêèìè, ïàìÿòíèêè èñòîðèè, âîêðóã êîòîðûõ ôîðìèðîâàëèñü öåëûå íàðîäû, òðàäèöèîííûå ïîñòðîéêè è ñàìûå ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè Ana Yoi àôðèêàíñêàÿ àðõèòåêòóðà.

àëèèññûûûûûÉÉÉÉè è ààûûûûûûûûûûûûûûûòàààààààààààààòòòòòèèèèèèèèèèèèèèèè. .è ............ Ý àà ààààåååòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Σ / Υ Ãàðäàÿ ïðèìåð òðàäèöèîííîé àðõèòåêòóðû äîëèíû ICAA, IAEI ΕΚ êñàðîâ ñ ãëèíÿíûìè è ãèïñîâûìè ñòðîåíèÿìè, ένα OII ÷ ENEA äâîðöîì, íàïîìèíàþùèì ðàáîòû Àíòîíèî Ãàóäè.

Ìóçåé âàëþòû (Νόμισμα Museum), IAIA ΕΚ ãëàâíûõ äîñòîïðèìå ÷ àòåëüíîñòåé Àíãîëû, íàõîäèòñÿ â ñòîëèöå ñòðàíû Ëóàíäå íàïðîòèâ äðóãîãî ïàìÿòíèêà ìåñòíîé àðõèòåêòóðû Íàöèîíàëüíîãî áàíêà. Äâèèèèèèèÿÿÿÿèèèèèèèèèèûûûûûûûûûû ÁàêêààààààààààèèèèèëëëëëëëëëëëåãååååååéééééÉ À ìóççééééééééééééééìììììòòòòììììììì iiiiii COOO cììîîîî cãããããÃîàÀÉíÀ.

Leopard, αφρικανικά σκυλιά και ύαινες αγωνίζονται για μια αντιλόπη, η οποία δεν βιάζεται να εγκαταλείψει

Οι τουρίστες στη (Νότια Αφρική) ήταν τυχεροί που έδωσαν μια απίστευτα θυελλώδη σκηνή από τη ζωή της άγριας ζωής. Έχοντας εγκαταλείψει το στρατόπεδο, σχεδόν αμέσως παρατήρησαν μια λεοπάρδαλη, ο οποίος έσπασε στη γη που σκοτώθηκε από το Imhalu (αφρικανική αντιλόπη της μέσης αξίας).

Η Αφρική συνδέεται με τους περισσότερους ανθρώπους με τεράστια λιοντάρια. Αλλά είναι ένα ζώο - το πιο επικίνδυνο Σφάρι; Είναι απίθανο ότι αυτοί οι θηρευτές είναι εξαιρετικά ήρεμα πλάσματα σε σύγκριση με εκείνους τους scumbags, για τους οποίους θα σας πούμε σήμερα. Θα μιλούσαμε για τους ύenas, αλλά βρήκαμε εκείνους που επιβίωσαν αυτά τα αδημεία πλάσματα. Γνωρίστε - άγρια ​​αφρικανικά σκυλιά!

Αν και αυτά τα ζώα περιλαμβάνουν ως υπαίθριο, αλλά στις παραμέτρους τους περισσότερο σαν ένας κόκκινος λύκος. Το μέγεθος των ατόμων είναι αρκετά μικρό - μόνο 70 cm στους παλιότερους, αλλά το δάγκωμα είναι το πιο ισχυρό μεταξύ άλλων συναδέλφων. Για να φάτε σφιχτά οστά σε αυτά όσο πιο εύκολα είναι να κάνουμε κλικ στον σπόρο.

Ζώντας ένα μόνο σκυλί δεν μπορεί - δεν βγήκαν για ανεξάρτητο κυνήγι, ακόμη και παρά τις ισχυρές σιαγόνες τους. Επομένως, χτυπηθούν σε κοπάδια 15-20 κεφαλών. Επικεφαλής της Alpha-αρσενικού και της Alpha-Female Gang, είναι αυτοί που παίρνουν όλες τις οργανωτικές λύσεις και μόνο μπορούν να πέσουν.

Ζει ένα κοπάδι μεταξύ του εαυτού του πολύ φιλικό, αυξάνοντας τα παιδιά της Alpha Γυναίκα και τη φροντίδα για τραυματίες, άρρωστα και παλιά. Φτάνοντας την ηλικία των 2,5 ετών, οι κυρίες αφήνουν τους ντόπιους χώρους τους και πηγαίνουν σε μια νέα ομάδα, όπου οι ίδιοι θα μπορέσουν να δώσουν απογόνους. Ως εκ τούτου, τα αρσενικά άτομα είναι πάντα μεγαλύτερα από τις γυναίκες.

Τώρα θα σας πούμε γιατί αυτοί οι θηρευτές θεωρούνται το πιο φοβερό. Είναι όλα σχετικά με την κοινότητα και τη συνοχή των ενεργειών. Συνδυάζοντας σε ομάδες, είναι σε θέση να γεμίσουν το θήραμα, το οποίο είναι τρεις φορές υψηλότερο από αυτούς σε μέγεθος. Ίσως τα αφρικανικά σκυλιά είναι οι πιο τέλειοι κυνηγοί ηπείρου. Μόνο μία θυσία 10 περιγράφονται και αυτό δεν είναι καλό και ασφάλεια.

Αλλά ακόμα και αυτοί οι εξαιρετικοί κυνηγοί πρέπει μερικές φορές να παραμείνουν χωρίς γεύμα, επειδή τα πιο δυσκίνητα άτομα ζουν γύρω τους. Πολύ συχνά ή τα λιοντάρια παίρνουν λεία από τα σκυλιά, χρησιμοποιώντας την υπεροχή τους. Τι να κάνετε, σε μια μεγάλη οικογένεια το στόμα σας δεν βιάζεται.

Αλλά ο σημαντικότερος κίνδυνος για τα σκυλιά ήταν και παραμένει ένα άτομο. Ενάντια στο όπλο είναι ανίσχυροι και δόντια και η ταχύτητα λειτουργίας. Υπάρχουν λίγα ζώα στη Γη, όχι περισσότερο από 5 χιλιάδες άτομα. Αλλά μετά από όλα, πριν από μερικά ακόμη χρόνια, ένα πακέτο 100 αφρικανικών σκύλων ήταν μακριά από ασυνήθιστες, τώρα μια ομάδα 30 ατόμων προκαλεί ειλικρινή έκπληξη των επιστημόνων.

Χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.
Επιτρέψτε τα cookies.