Ιοπλασμαμόσμωση σε σκύλους συμπτώματα, θεραπεία και πρόληψηΣχέδια θεραπείας που χορηγούνται στο θέμα αποκλειστικά για εξοικείωση, σε καμία περίπτωση δεν τις χρησιμοποιούν χωρίς έλεγχο του γιατρού. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατές σοβαρές αντιδράσεις, μέχρι το θάνατο του σκύλου! Φροντίστε τα σκυλιά σας και δεν το κάνετε Ξεχάστε να επεξεργαστείτε αν αυτό δεν έχει κάνει ακόμα, όλη την υγεία!

Σε ένα κιτ πρώτων βοηθειών στο σπίτι - Fortikarb, Pirostop, imchem, αντιπολιοποίηση - παρακεταμόλη σε δισκία, ανανέωση, αλλά-shpa, διφόλολες σε ενέσεις, σύριγγες.

[UPD Φόρτωση δηλ ûõõõõõõààààñññññññññõñååååååññññññññåååååååååååååååå Σύνδεση "ææèèèòòòòòòòòòòòòòòòòòòòo ..... ..

@@, <>üîîîîàààààîîààà]

AI ýòîãî AIAA ó ìåíÿ σύνθετη λέξη εκ âåòåðèíàðêà, êîòîðóþ óñïåøíî çàêðûë áëàãîäàðÿ áåçâèçó è îïóñòåâøåìó ìàëåíüêîìó ãîðîäó áûëî 22Ε íàñåëåíèÿ, îñòàëîñü 12Ε (Ana â Ïîëüøå è ΟΑ)

.

Íåìíîãî î ñïðåÿõ, îøåéíèêàõ è êàïëÿõ - ΙΙΕ ðàáîòàþò, áûâàþò ôèïðîíèëîâûå è ïåðìåòðèíîâûå è ΟΑ è ΟΑ ñ óñïåõîì âûçûâàþò àëåðãèþ, II íàõîäÿòñÿ â äîñòóïíîì Anai äèàïàçîíå ΟΑΙ IO 10 DOA è âûøå CA Aico ΙΑ 10ΕΑ. - Íåò! Σαίαλειά μαςλευκλείτελεις Σαί

AEY òîãî ÷ Oi Au ñîáàêà çàáîëåëà ïðèðîïëàçìîçîì (áàáåëèîçîì) ΗΗΕ àíàïëàçìîçîì, íàäî ÷ Oi Au êëåù Aue äîëüøå 3-4õ äíåé, II ýòîìó ðåãóëÿðíûé îñìîòð. Anee êëåù îáíàðóæåí, íàäî AAI ñíÿòü è Ια áîÿòñÿ, äàæå anee Au îòîðâåòå ãîëîâó, δηλαδή ÷ AAI ñòðàøíîãî, ìåñòî óêóñà âìåñòå ñ ãîëîâîé ΣΕΕΚ ÷ èòñÿ, à ãîëîâà ðàññîñåòñÿ.

1) Éîêêêêêààààà Üüüüüü ï â "" "" "" "" "" "" áÄüààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ΣηρέταστεσουΕΣ:

2) anee ó ΑΑΝ äðóãèå âèäû ñîáàê - OOO Ana ïðîùå, ïîêóïàéòå ïðåïàðàò "ÏèðîÑòîï" - äîçèðîâêà 0,5 δηλαδή ΙΑ êàæäûå 10 ΕΑ Aana, ñèëüíî òîêñè ÷ IUE ïðåïàðàò ââîäèòñÿ èíúåêöèîííî ÂÍÓÒÐÈÌÈØÅ × II, Ide ïîäêîæíîì Âäè ï ååààûûûûûûûûûûûûûûççàèþþþþ

Σε εύκολες περιπτώσεις, όταν η κατάσταση του σκύλου είναι ικανοποιητική. Μία μικρή αδυναμία παρατηρείται, η όρεξη μειώνεται, μια αύξηση της θερμοκρασίας για βαθμούς.

Όταν σκουπίζετε τα ούρα ή η δύσπνοια, το σκυλί αμέσως, ακόμα και τη νύχτα, παραδώστε στον κτηνίατρο. Αυτή είναι η πνευμαοπλαστική!

Εάν το φάρμακο δεν εισήχθη έναντι του Piroplasm, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμπτωματική θεραπεία, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, επιτρέψτε μου να εισαγάγει ένα από τα αντιπρωζοϊκά εργαλεία.

Χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.
Επιτρέψτε τα cookies.