.Ïðîäàæè êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè â 2015 ãîäó âûðîñëè áîëüøå, ÷ ai ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ñëåäóåò ΕΚ äàííûõ èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè GfK: äàæå â êðèçèñ ðîññèÿíå Ια ãîòîâû ýêîíîìèòü Ια ñâîèõ ïèòîìöàõ

Ìåæäóíàðîäíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ êîìïàíèÿ Euromonitor International òîæå îòìå ÷ ΟΕ Dino ïðîäàæ êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè â 2015 ãîäó: â äåíåæíîì âûðàæåíèè Πε óâåëè ÷ èëèñü ΙΑ 10,8%, ai 117,9 Ieda DOA. (ñì. ãðàôôèê). Â 2016 Euromonitor, ïîçççóó ÅùÅÅ 9,4%.

II äàííûì èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsen Ðîññèÿ», CA ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ II íîÿáðü 2015 AIAA II ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè ÷ IUI ïåðèîäîì 2014 AIAA ðàçíûå êàòåãîðèè ðûíêà êîðìîâ AEY æèâîòíûõ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè âûðîñëè ΙΑ 2 Ιούνη%.

Ðîññèÿíå ΙΑ ãîòîâû ýêîíîìèòü ΙΑ äåòÿõ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ãîâîðèë â äåêàáðå 2015 AIAA ãåíäèðåêòîð «Nestle Ðîññèÿ» Ìàóðèöèî Ïàòàðíåëëî â èíòåðâüþ ãàçåòå «Âåäîìîñòè». "Â ääÿÿÿìììììàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ,ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, â îèèðððþþòÒ Καν èèèèè ΠΠ îêîêîêêêêêêêêêêêêêêêêêêêîîêêññññññññññññññññññññññ

«Æèâîòíîå â Ðîññèè Yoi ÷ EAI ñåìüè, IA êîòîðîì ΙΑ õîòÿò è ΙΑ ãîòîâû ýêîíîìèòü», ñîãëàñåí Àíàòîëèé Âåðåùàãèí, äèðåêòîð II êîðïîðàòèâíûì âîïðîñàì «Ο Άρης Petcare Ðîññèÿ» (IAEI ΕΚ êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY æèâîòíûõ). Òàêæå ðàñòåò óðîâåíü çíàíèé âëàäåëüöåâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè, êîòîðûå ïîíèìàþò âàæíîñòü ïîëíîðàöèîííîãî ïèòàíèÿ AEY çäîðîâüÿ ñîáàêè è êîøêè, îáúÿñíÿåò Ide ÷ EIU ðîñòà ïðîäàæ â êàòåãîðèè Âåðåùàãèí, IA Οοί ÷ íÿÿ, êàêîâ Aue Dino AEY Mars.

Êîìó Yoi âûãîäíîÒî ÷ íîãî ó ÷ ÷ AOA ENEA äîìàøíèõ ïèòîìöåâ â Ðîññèè íèêòî Ια âåäåò, ïðèáëèçèòåëüíîå ΕΙΕΕ ÷ åñòâî ñîáàê 15 20 ΙΕΙ, êîøåê 30 ΙΕΙ, ãîâîðèò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ (ΑΕΕ) ôåäðèèèèñâ. II MARS Petcare ðñññèÿ Α Α Α Α aaaa aa Ένα 64% äìàøøõõ êîøø ììììììììììììììîììììììììììììììììììëììììììììììììììììììì ........ .I .I .ìììì .. Εγώ . Page $.

@@Ii ñëîâàì äèðåêòîðà ãðóïïû II ðàáîòå ñ êîìïàíèÿìè ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà ìåæäóíàðîäíîé èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsen Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ Ãëàìàçäû, ένα êàòåãîðèè êîðìîâ AEY êîøåê Πε â ñîâîêóïíîñòè çàíèìàþò 86% ðûíêà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, êîðìîâ AEY ñîáàê 71% (äàííûå Ca ÿíâàðü íîÿáðü 2015 AIAA). Εξοπλισμός εξοπλισμού εξοπλισμού.

Επόμενη συνεισφορά λειτουργίας λειτουργίας, προμήθεια στον αριθμό Exhable. Äèðåêòîð II ðàçâèòèþ ñîáñòâåííûõ áðåíäîâ äàòñêîé êîìïàíèè Aller τροφές για ζώα συντροφιάς Àëåêñàíäð Ðîäèîíîâ ðàññêàçàë DAE, ÷ Oi â 2015 ãîäó îáúåìû ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êîðìîâ AAI êîìïàíèè â Ðîññèè ïðèìåðíî â ÷ AOUDA ðàçà ïðåâûñèëè óðîâåíü 2014 AIAA, îäíàêî ΙΑ ðàñêðûë àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé.

Το Premium Dry and Canned Food Probalance ™ περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε, ακόμα και για τα πιο απαιτητικά κατοικίδια ζώα.

Οι δεξιώσεις και οι τεχνολογίες σχεδιάζονται με τη συμμετοχή κτηνιατρικών διατροφολόγων, καθώς και με τη βοήθεια κορυφαίων εμπειρογνωμόνων στον κόσμο στην ανάπτυξη ζωοτροφών. Για την παραγωγή ζωοτροφών, χρησιμοποιούνται μόνο πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας κυρίως ξένων προμηθευτών.

Τα προϊόντα είναι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας σε όλα τα στάδια - από την αποδοχή πρώτων υλών στα τελικά προϊόντα. Λόγω αυτού, τα τρόφιμα δεν είναι μόνο μια πλήρης διατροφή για καθημερινά κατοικίδια ζώα διατροφής, αλλά επίσης έχουν υψηλή ελκυστικότητα γεύσης και συμμορφώνονται πλήρως με τις φυσιολογικές και ανατομικές ανάγκες των γατών και των σκύλων. Ο Orm παράγεται σε εξειδικευμένο σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε συσσωματώματα για την παραγωγή ζωοτροφών.

Χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.
Επιτρέψτε τα cookies.