Προσοχή, στην είσοδο της κακή διαβούλευσης σκύλου με δικηγόροΥπάρχουν χρόνος από καιρό για να σηκώσετε το σκυλί ή τα αδέσποτα ζώα από το γειτονικό τμήμα; Ο νόμος δίνει εδώ μια ξεκάθαρη απάντηση: ναι.

Τι γίνεται αν ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του; Εάν ο σκύλος δεν σας επιτεθεί, τότε, φυσικά, δεν πρέπει να κανονίσετε τον εαυτό μου, δηλαδή να τιμωρήσετε τον ίδιο τον σκύλο, γιατί σε αυτή την περίπτωση κάνεις αδίκημα.

Με γραπτή επαφή, πρέπει να σκεφτείτε πώς να διορθώσετε τι συνέβη. Σε μια αναφορά ή μια εφαρμογή, πρέπει να καθορίσετε τις ημερομηνίες και τα ρολόγια των "επισκέψεων" ενός γειτονικού σκύλου ή μιας γάτας, αν είναι δυνατόν, το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη των ζώων, είναι επιθυμητό - δεδομένα επικοινωνίας των μαρτύρων του συμβάντος, που μπορεί επίσης να είναι μέλη της οικογένειάς σας. Συνιστάται να επισυνάπτεται στην προσφυγή και τη φωτογραφία στην οποία θα μπορούσε να δει σαφώς ότι ο σκύλος ενός γείτονα ή μια γάτα είναι στην επικράτεια κάποιου άλλου.

Αυτό είναι, εύλογα, πριν από την επαφή με το δικαστήριο αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή, αξίωση στον ιδιοκτήτη του ζώου, να αναθέσει την ευθύνη της απάντησης σε αυτό και να προσθέσει αυτό σε περίπτωση απαίτησης της απαίτησης για ένα Ορισμένος όρος, το θύμα θα μετατραπεί στην προστασία των δικαιωμάτων του στο δικαστήριο. Είναι επίσης απαραίτητο να αποδείξετε ότι το ζώο κάποιου άλλου ήταν στη γη σας: Συστάσεις εδώ είναι οι ίδιες με αυτές που επικοινωνούν με την αυτοδιοίκηση.

Δεδομένου ότι η διατήρηση μιας τέτοιας δικαστικής διαφοράς θα είναι προφανώς πολύ δαπανηρή, αξίζει να ζυγίζουμε τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας για τα έξοδα ασφάλισης για τη νομική συνδρομή, διότι τότε το κόστος των δικαστικών διαδικασιών και την επίτευξη της επίτευξης του Μια εξωδικαστική συμφωνία θα υποστεί ήδη ασφαλιστική κοινωνία.

Μερικές φορές η δικαστική ατζέντα έχει ήδη έρθει στο γραμματοκιβώτιο δυνάμεις του ένοχους να ολοκληρώσει επειγόντως μια συμφωνία.

íáü åå .......

 áîëüüìì, ïò. Äìüüûé, íí í 2 2. Ñîîñññññññ ÿÿ 2 êûõõõõààààà è 3é - «peri. Βιομηχανίες,

ñ " ñâåå ûûûûûûû Rà 8 î> 8%. Αυτή η σελίδα της Ελλάδος .......................................................... Ñî " Âìåòîõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõîîîîîîîîîëë à íà ààåîîîîî ÿ ë ÿÿÿÿÿ Ñûû îî ò æææææææ Å

Âåñü íåäîñòðîé, ïðîèçîø¸ë II IDE ÷ ΕΠΕ òîãî, ÷ ΟΙ ΙΑ ïåðâûé ýòàæ áûëè íàäñòðîåíû âòîðîé è 3E - ìàíñàðäíûé au â ñåðåäèíå 90o, Ε α ïðîöåññå ñòðîéêè, ãëàâíûå áåíåôèöèàðû ñîñåäåé, Πε ΑΕΑ ñïîíñîðû âñåé - óìèòò. Ñ ​​ñ ñ ó Çèõõèààààò¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸õõõõõòòòòíõõõòòòòòõõõõòòòòõõõõòòòòòõõõõòòòòõ

Êðîìå òîãî, åñòü ñïîðíûé ìîìåíò - O ÷ àñòîê êðîâëè, è, ñîîòâåòñòâåííî ÷ åðäàêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ΙΑΑ ΕΟ ÷ àñòüþ ñòðîåíèÿ, ΙΙ α ñèëó êîíñòðóêöèè, IA ìîæåò áûòü îòðåìîíòèðîâàí îòäåëüíî, à òàêæå, ÷ ÷ àñòü Μέτρηση, υπολογισμός, κατοχή, íè Ååå ïïõÕ í å ¸¸¸¸¸¸

Σύνδεση ïàäààèè Äààü óóó. ß ïîîæàà ëëìü. Ðåîòàòàòò¸¸¸¸¸àààààààààààààààààààa üü <

@@>: <ρ>

Προσοχή, στην είσοδο του κακού σκύλου!

@@@S:
  • § Προσωρινά κανόνες για το περιεχόμενο των σκύλων και των γατών στη Μόσχα (εγκεκριμένη. Ψήφισμα της κυβέρνησης της Μόσχας της 8ης Μαρτίου 1994 Νο. 101)

Οι γείτονές μου κρατούν ένα αγώνα επιθετικό σκυλί που τρέχει χωρίς λουρί και ρύγχος. Ενώ δεν έτρωγαν κανέναν, αλλά τα κακά δέντρα και οι προσπάθειες να αναβοσβήνουν ήταν επανειλημμένα. Υπάρχει ένας νόμος που προστατεύει όπως εμείς; Είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι; Οι ιδιοκτήτες του θηρίου δεν καταλαβαίνουν και δεν ακούνε λόγια.

Χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.
Επιτρέψτε τα cookies.